Skötsel

Det är viktigt att ängen sköts rätt. Enkel skötsel får inte likställas med ingen skötsel alls! Våra traditionella ängar är ju ett resultat av bondens årliga skötsel.

  • Slår man inte ängen så kommer den att växa igen, först med gräs och därefter med buskar
  • Slår du för tidigt så försvinner de senblommande arterna efterhand
  • Slår du för sent eller låter gräset ligga kvar, så kommer en del av gräset att förmultna och gödsla ängen samt riskerar att kväva annan vegetation
  • Gödslar du ängen, eller anlägger ängen på för näringsrika jordar, så kommer gräs och vissa konkurrensstarka arter att konkurrera ut andra örter

Under första året kommer många ettåriga ogräs från jordens fröreserv att gro. Dessa kan klippas av med 8-10 cm klipphöjd innan fröet mognat om de upplevs besvärliga. Dessutom bör man plocka bort särskilt besvärliga arter.

En mer utförlig beskrivning om hur man anlägger och sköter ängar kan laddas ner här.

Ett gott råd är att kombinera en flerårig ängsfröblandning med vår vackra blomsteråkerblandning, för att få en blomning redan första året av t.ex. blåklint, vallmo och klätt. De fleråriga ängsväxterna blommar inte under första året, och den nyanlagda ängen upplevs oftast som gles och luckig och domineras av diverse ettåriga ogräs som finns i jordens fröreserv. Flera ängsblommor gror och växer långsamt och kan vara svåra att upptäcka. Under andra året minskar ogräset och de första ängsblommorna blommar. Att få en rikblommande äng kan ta flera år och det gäller att ha tålamod vid ängsetableringen. För att påskynda blomningen kan sådden kompletteras med plantering av ängsplantor.

Skötseln består därefter av en årlig slåtter i slutet av sommaren (augusti) när de flesta örterna blommat över. Använd lie, knivslåttermaskin eller slåtterbalk (skärande redskap). Klipphöjden bör vara 6-8 cm och allt hö/klipp måste tas bort. Låt gärna höet ligga några dagar så att det kan fröa av sig. Klippet kan komposteras. En liten yta går att klippa med vanlig välslipad gräsklippare med högre klipphöjd.

Slåtterbalk
Slåtterbalk

Ängen ska absolut inte gödslas. Gödningen gynnar gräset och kraftigt växande ogräs. Dessa konkurrerar sedan ut ängsväxterna.

En äng tål inte samma slitage som en gräsmatta, men man kan klippa upp gångstigar i ängen för att underlätta tillträdet till den.

För att få hjälp med lieslåtter eller gå på liekurser finns företaget Slåttergubben som drivs av Janne Wester, i Östergötland. På facebookgruppen lienätverket kan också tips fås om lieslåtter.

Lieslåtter
Lieslåtter